dimecres, 2 de desembre de 2009

Protocol Organitzatiu pel Dret a Decidir a Llavaneres

1. ÉS LEGAL LA CONSULTA?

La consulta és una activitat plenament legal que organitzen, convoquen i celebren persones mitjançant una entitat privada, en exercici dels seus drets democràtics.
Ni el govern espanyol, ni l’advocat de l’Estat, ni cap jutge, n’han qüestionat la seva legalitat ni poden impedir que es faci.

2. QUÈ ES PREGUNTARÀ?

‘Està d’acord que Catalunya esdevingui un Estat de Dret, independent, democràtic i social, integrat en la Unió Europea?’
3. COM ES VOTARÀ?

Mitjançant un vot secret dipositat en una urna.

4. QUINES SERAN LES POSSIBLES RESPOSTES?

SÍ – NO – BLANC

5. QUI PODRÀ VOTAR?

Totes les persones empadronades a Sant Andreu de Llavaneres que en data 28 de febrer del 2010 tinguin 16 anys.

6. COM S’ACREDITARÀ LA IDENTITAT I L’EDAT DELS
ELECTORS?

Exhibint a la mesa electoral l’original d’algun dels següents documents: document nacional d’identitat, carnet de conduir, passaport, o targeta de residència.

7. COM S’ACREDITARÀ LA RESIDÈNCIA DELS ELECTORS?

Queda acreditada mitjançant el document identificador i l’adreça al municipi.
Si hi consta una adreça en un altre municipi, l’elector haurà d’acreditar la seva residència exhibint a la mesa electoral un document emès per les administracions públiques, de data posterior a la del document identificador que acrediti legalment la residència: certificat d’empadronament, targeta sanitària, declaració de renda, etc.

8. ON ES VOTARÀ?

La votació es farà en una sala habilitada a tal efecte per la Comissió.

9. QUIN SERÀ L’HORARI DE VOTACIÓ?

De les 9 del matí fins a les 8 del vespre.

10. ES PODRÀ VOTAR ANTICIPADAMENT?

La Comissió Organitzadora elaborarà un protocol de votació anticipat que serà degudament explicat abans que s’iniciï la campanya electoral.

11. COM ES GARANTIRÀ LA LEGALITAT I LA TRANSPARÈNCIADEL PROCÈS ELECTORAL?

Ja que en la consulta no es pot utilitzar el cens estatal ni el padró municipal, s’utilitzarà un sistema informàtic per garantir que ningú pot votar més d’un cop.

12. QUI RESOLDRÀ ELS POSSIBLES CONFLICTES?

La Comissió organitzadora serà l’entitat responsable de resoldre qualsevol conflicte que es pugui produir, des del moment en què tingui lloc fins a trenta dies després de les votacions.
Totes les persones que participin en el procés electoral i faltin a la veritat en les actes i llibres que subscriguin, cometen un delicte de falsedat en document, responsabilitat que els serà exigida, amb la petició de la pena màxima establerta en el Codi Penal, per la Comissió Organitzadora.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada